wróble

20-04-2020 (poniedziałek)
1. „Gdzie jest f?” – doskonalenie umiejętności analizy głosek w słowach, ćwiczenie
umiejętności przeliczania głosek w słowach, rozwijanie umiejętności zaznaczania
głoski f symbolem.
2. „Ulubiona książka” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się.
3. „F jak fotel” – wprowadzenie litery F, f, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy
głoskowej słowa „fotel”, ćwiczenie sposobu kreślenia litery F, f. „Falbanka z f”
– utrwalenie kształtu litery f.
4. Praca z KP4.5a – rozwijanie sprawności grafomotorycznej, ćwiczenie umiejętności
analizy głosek. Praca z KP4.5b – rozwijanie umiejętności identyfikowania litery
F, f, rozwijanie sprawności motoryki małej.

21-04-2020 (wtorek)
1. „Jak powstaje papier?” – doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania
informacji w książkach, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane
z produkcją papieru.
2. „Tworzymy własny papier” – ćwiczenie umiejętności korzystania z instrukcji obrazkowej,
rozwijanie umiejętności sprawdzania własnej pracy, rozwijanie zainteresowań
badawczych, ćwiczenie sprawności manualnej.

3. „Opowiadanie o papierze” – doskonalenie umiejętności zapisywania działań arytmetycznych
w dostępny sposób, utrwalenie kształtu cyfr, doskonalenie percepcji
słuchowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

22-04-2020 (środa)
1. Jak powstaje książka? – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu
i wypowiadania się na temat jego treści, ćwiczenie sprawności językowej, rozwijanie
umiejętności obdarzania innych uwagą.

2. Praca z KP4.6a – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie
sprawności, mięśni nadgarstka, dłoni i palców. Praca z KP4.6b – ćwiczenie spostrzegawczości,
sprawności motoryki małej.

3. Wykonywanie napisów i obrazków za pomocą pieczątek i tuszu – doskonalenie
motoryki małej, rozwijanie percepcji wzrokowej, integracja grupy.

23-04-2020 (czwartek)
1. „Wnętrze księgarni” – doskonalenie umiejętności opisywania pojęć, rozwijanie
współpracy, ćwiczenie spostrzegawczości, rozwijanie umiejętności opisywania
obrazu słowami.
.
2. „Księgarnia” – doskonalenie umiejętności przeliczania, ćwiczenie umiejętności
dodawania w codziennych sytuacjach, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania
symboli monet, banknotów, cyfr i liczb, utrwalenie umiejętności posługiwania się
zwrotami grzecznościowymi.
3. Praca z KP4.7a – doskonalenie umiejętności dodawania, ćwiczenie zapisu cyfr
Praca z KP4.7b – doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
Praca z KP4.8a – utrwalenie umiejętności przeliczania, dodawania
w codziennych sytuacjach, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania symboli
monet i banknotów, doskonalenie małej motoryki.

24-04-2020 (piątek)
1. „Ruchome napisy” – doskonalenie pamięci wzrokowej, rozwijanie sprawności fizycznej,
ćwiczenie umiejętności rozpoznawania niektórych liter, doskonalenie
umiejętności czytania prostych wyrazów.

2. Praca z KP4.8b – doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
Praca z KP4.9a – poszerzanie zdolności językowych. Praca
z KP4.9b – doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
motoryki małej, spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej
dzieci.

3. Praca z KP4.10b – doskonalenie spostrzegawczości, logicznego myślenia, umiejętności
grafomotorycznych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.