Dzieciństwo bez próchnicy

„Dzieciństwo bez próchnicy” – projekt dotyczący profilaktyki stomatologicznej dzieci w wieku 0-5 lat. Liderem programu jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. www.zebymalegodziecka.pl

PROJEKT EDUKACJA, PROMOCJA I PROFILAKTYKA W KIERUNKU ZDROWIA JAMY USTNEJ SKIEROWANA DO MAŁYCH DZIECI, ICH RODZICÓW, OPIEKUNÓW I WYCHOWAWCÓW.
Projekt jest inicjatywą współfinansowaną w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Szwajcarię w ramach współpracy z nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia. Swoim zasięgiem obejmuje teren całego kraju, a działania podejmowane są w Partnerstwie z Uczelniami Medycznymi i szpitalami. Celem głównym Projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawę stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat. Cel ten zostanie osiągnięty w szczególności poprzez nauczanie zasad prawidłowego szczotkowania zębów wraz z instruktażem u dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), a także edukację prozdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej skierowaną zarówno do przedszkolaków, jak i obejmującą informację skierowaną do ich rodziców/opiekunów i nauczycieli. W ramach Projektu realizowane będą zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców, oraz szkolenia dla nauczycieli i wychowawców.
Planowany okres realizacji Projektu: 01.07.2012r. – 31.12.2016r.
Dla Przedszkoli
Projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” jest inicjatywą współfinansowaną w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Szwajcarię w ramach współpracy z nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia.
Swoim zasięgiem obejmuje teren całego kraju, a działania podejmowane są w Partnerstwie z Uczelniami Medycznymi i szpitalami. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Celem głównym Projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawę stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat. Cel ten zostanie osiągnięty w szczególności poprzez nauczanie zasad prawidłowego szczotkowania zębów wraz z instruktażem u dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), a także edukację prozdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej skierowaną zarówno do przedszkolaków, jak i obejmującą informację skierowaną do ich rodziców/opiekunów i nauczycieli.
W ramach Projektu realizowane będą:
a. zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców
b. szkolenia dla nauczycieli i wychowawców
Planowany okres realizacji Projektu: 01.07.2012r. – 31.12.2016r.
Grupa docelowa działań w projekcie obejmuje:
a. dzieci w wieku 3 – 5 lat uczęszczające w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 do przedszkoli publicznych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego;
b. rodziców/opiekunów dzieci objętych działaniami projektu;
c. nauczycieli/wychowawców dzieci objętych działaniami projektu.
Uczestnikiem Projektu może zostać przedszkole, które prowadzi edukację przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Polski, które złożyło w imieniu nauczycieli i wychowawców oraz dzieci, a także ich rodziców/opiekunów prawnych, kompletną dokumentację aplikacyjną, wzięli udział w procesie rekrutacyjnym i po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie Rekrutacji Przedszkoli, zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w Projekcie. Dodatkowo Dyrektor/Dyrektorka przedszkola ubiegającego się o uczestnictwo w projekcie:
a. stworzy warunki do edukacji w zakresie zasad prawidłowego szczotkowania zębów u dzieci w wieku 3-5 lat dzieci,
b. zapewni dostęp do pomieszczeń, sprzętu, pomocy dydaktycznych, szczególnie tych, które zostały zakupione na potrzeby realizacji projektu i przekazane do dyspozycji przedszkola,
c. wyznaczy nauczycieli/wychowawców sprawujących nadzór formalny i merytoryczny nad przebiegiem działań skierowanych do dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych,
d. zapewni we współpracy z nauczycielem/wychowawcą sprawozdawczość z realizowanych zajęć edukacyjnych.
W ramach edukacji bezpośredniej w wybranych w procesie rekrutacji przedszkolach jednokrotnie w czasie trwania Projektu przeprowadzone zostaną przez Edukatora działania w formie instruktażu wraz z filmem edukacyjnym i z użyciem dostarczonych indywidualnie każdemu dziecku środków higieny jamy ustnej (szczoteczka i pasta do zębów). Szkolenie to odbędzie się w ramach pierwszych zajęć prowadzonych na terenie przedszkola. Następnie z wykorzystaniem pozostawionych przez Edukatora pakietów edukacyjnych oraz po odbyciu szkolenia, nauczyciele/wychowawcy Uczestnika Projektu będę kontynuowali działania edukacyjno-profilaktyczne, co będzie podlegało monitoringowi i ewaluacji.
Edukacja pośrednia zakłada działania szkoleniowe skierowane do wychowawców/nauczycieli przedszkolnych Uczestnika Projektu, które będą miały miejsce na terenie powiatu, właściwego według lokalizacji przedszkola.
Materiały edukacyjne przekazane na terenie Uczestnika Projektu bądź za jego pośrednictwem będą obejmowały:
a. szczoteczki i pasty do zębów;
b. film edukacyjny;
c. ulotki edukacyjne dla dzieci;
d. ulotki edukacyjne dla rodziców;
e. pakiety edukacyjne dla przedszkoli (zawierające materiały i pomoce dydaktyczne do samodzielnego wykorzystania, także po zakończeniu projektu).
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie projektu pod adresem: www.zebymalegodziecka.pl i powinny po wypełnieniu zostać przekazane w zaklejonej kopercie do Partnera Projektu, który będzie odpowiadał za realizację działań merytorycznych w województwie – siedzibie przedszkola (z dopiskiem Rekrutacja do projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”).
Regulamin Rekrutacji Przedszkoli stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego i przez złożenie oświadczenia przez Uczestnika o gotowości do uczestnictwa w Projekcie dochodzi do zawarcia umowy uczestnictwa.

 
Koordynatorem ds. programu na terenie naszego przedszkola jest mgr Iwona Mrugas